visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OWU – Ogólne Warunki Umowy Dostawy i Płatności

1. Zakres obowiązywania.
1.1. Poniższe Warunki dostawy i płatności dotyczą wszystkich kontrahentów. W przypadku zawarcia na piśmie z kontrahentem odrębnej Umowy postanowienia OWU stosuje sie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
2. Przyjecie zamówienia.
2.1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Zleceniobiorcę. Słowne ustalenia naszych Pracowników lub Współpracowników wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia. Pisemne Zamówienie dostarczane jest: faksem na numer: 58 622.50.31 lub e-mailem jako skan, na adres: office@yellpage.pl (do wyboru) oraz pocztą do doręczeń: 81-049 Gdynia, ul. Wawrzyniaka 4C lok. 13.
2.2. Składane zamówienia musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
2.3. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność kredytową Zleceniodawcy, Polish Yellow Pages ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń - w razie odmowy odstąpić od wykonania Zamówienia.
2.4. W przypadku, gdy Zleceniodawca złożył kolejne Zamówienie i jednocześnie posiada przeterminowane zobowiązania, Polish Yellow Pages może żądać ich natychmiastowej spłaty lub dodatkowych zabezpieczeń.
3. Polish Yellow Pages przyjmuje Zlecenie na udostępnienie rekordów bazodanowych z Bazy Danych „KHiURP” wg określonej w Zamówieniu specyfikacji od każdej Firmy, Organizacji, Instytucji. Cena za jeden Rekord ustalana jest dla każdego Klienta w ten sam sposób: zgodnie z obowiązującym Cennikiem na każdy Rok Wydawniczy.
4. Polish Yellow Pages oświadcza, że jest podmiotem wszelkich praw związanych z udostępnioną Usługą. Polish Yellow Pages oświadcza, iż Baza Danych jako źródło, zawiera wyłącznie Rekordy Bazodanowe Firm, Przedsiębiorstw i Instytucji i tylko jako baza biznesowa może być przez Zleceniodawcę wykorzystywana.
5. Zawarta Umowa nie przenosi praw własności do udostępnionej Bazy Danych zarówno w części jak i w całości, stanowi jedynie uprawnienie Zleceniodawcy do korzystania w zakresie ustalonym Umową.
6. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych Rekordów bazodanowych, wyłącznie w celu oraz czasie, określonym w Umowie. Zleceniodawca może korzystać z Bazy Danych w formie wyświetlenia, wprowadzenia do pamięci komputera, sporządzania kopii zapasowej i dzielenia na mniejsze pliki, co może być niezbędne do osiągnięcia celu określonego w Zamówieniu.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się wykorzystać udostępnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z warunkami
ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
8. Uzyskanie prawa własności do Rekordów bazodanowych z Bazy Danych następuje w przypadku, gdy na podstawie danych udostępnionych przez Polish Yellow Pages, Zamawiający pozyska Klientów. Zleceniodawca nie może zalegać z zapłatą do Polish Yellow Pages - jest to Warunek przekazania Rekordów. 
9. Zleceniodawca po zakończonej Umowie, zobowiązuje się zwrócić Polish Yellow Pages nośniki (płyty CD i/lub DVD) z wszystkimi udostępnionymi rekordami, a wszelkie kopie Bazy Danych w komputerze lub na innych nośnikach trwale usunąć.
10. W ramach zawartej Umowy Polish Yellow Pages udzieli Zleceniodawcy niezbędnej pomocy w celu prawidłowego korzystania z Rekordów bazodanowych, przez cały okres trwania Umowy, poprzez Departament Bazy Danych Pomoc 24 pod numerem tel. 58 622.50.33, e-mil. pomoc@yellpage.pl Usługa jest bezpłatna.
11. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji po otrzymaniu zwrotów korespondencji lub niemożności zrealizowania połączenia telefonicznego, jeżeli wynikają z błędnych danych zawartych w Pakiecie. Polish Yellow Pages rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Reklamacja jest ważna przez cały okres trwania Umowy. Reklamacja musi zostać dostarczona w formie pisemnej na faksem na numer 58 622.50.31 lub e-mailem jako skan, na adres office@yellpage.pl (do wyboru) oraz ostatecznie pocztą do doręczeń: 81-049 Gdynia, ul. Wawrzyniaka 4C lok. 13.
12. W celu rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca przekaże Polish Yellow Pages reklamowane rekordy w wersji elektronicznej lub innej ustalonej przez Strony formie.
13. Za wykorzystanie danych z Bazy Danych w celu i zakresie określonym w Umowie Zleceniodawca ponosi opłaty detaliczne lub hurtowe, zgodne z obowiązującym cennikiem, powiększone o 22% podatku VAT. Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie Faktury Pro forma, dostarczonej jako Załącznik do Umowy.
14. Zleceniodawca upoważnia Polish Yellow Pages do wystawienia Faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT zostanie dostarczona: faksem na wskazany przez Zleceniodawcę numer, skanem na wskazany adres e-mail oraz listem poleconym - pocztą do doręczenia na adres siedziby Zleceniodawcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty, dokonanej na podstawie Faktury VAT.
15. Do czasu nieuiszczenia zapłaty za Produkt/Usługę przez Zleceniodawcę wszelkie prawa własności oraz prawa do przetwarzania, pozostają w gestii Polish Yellow Pages. Pakiet teleadresowy/Baza danych nie może być przetwarzana.
16. W przypadku nieuregulowania zapłaty za dostarczony przez Polish Yellow Pages Produkt/Usługę w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia realizacji zamówienia (dostarczenia Produktu/Usługi na adres e-mail wskazany w Umowie) Zleceniodawca wyraża zgodę na zbycie przez Polish Yellow Pages należnego zobowiązania.
17. W okresie obowiązywania Umowy oraz przez kolejne 12 miesięcy po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu) Zleceniodawca nie wykorzysta danych będących przedmiotem niniejszej Umowy i danych, do których nabył praw poprzez ich przetworzenie w prowadzeniu działalności takiej samej lub tożsamej do działalności gospodarczej prowadzonej przez Polish Yellow Pages na Rynku Baz Danych w Polsce i Unii Europejskiej.
18. Strony zachowają postanowienia Umowy w tajemnicy i nie ujawnią ich osobom trzecim ani nie wykorzystają ich bez pisemnej zgody drugiej strony, oprócz przypadków wymaganych przez prawo.
19. Polish Yellow Pages zobowiązuje się do zachowania postanowień Umowy w tajemnicy i nie ujawni ich osobom trzecim (firmie/firmom postrzeganym przez Zleceniodawcę jako konkurencyjne) w okresie trwania Umowy. Zasada nie dotyczy okresu ofertowania.
20. Zleceniodawca może przenieść prawa i obowiązki, wynikające z Umowy po uprzedniej pisemnej zgodzie Polish Yellow Pages. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Polish Yellow Pages i Zleceniodawcę pod rygorem nieważności.
21. Umowa oraz załączniki do niej, będące jej integralną częścią, stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie, uprzednie, pisemne, ustne lub e-mailowe uzgodnienia pomiędzy Stronami.
22. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z nią rozstrzygane będą przez Strony polubownie.
23. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PYTANIA

 
home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek